Photos

Starfishes (Sea Stars) - Asteroidea - Seesterne

Sea stars or starfish (Echinoderms like Valvatida, Comb Sea Star, Spinulosida, Forcipulatida) - Seesterne (Stachelhäuter wie Klappensterne, Walzensterne, Kammsterne, Stachelsterne, Zangensterne). Species on this page: Acanthaster, Anthenea, Archaster, Asterodiscides, Astropecten, Asteropsis, Bothriaster, Celerina, Choriaster, Culcita, Echinaster, Euretaster, Fromia, Gomophia, Halityle, Leptasterias, Linckia, Leiaster, Luidia, Mithrodia, Nardoa, Nectria, Neoferdina, Nidorellia, Pentaceraster, Pharia, Phataria, Protoreaster, Thromidia, Tosia

Genera on this page - Gattungen auf dieser Seite

Acanthaster, Anthenea, Archaster, Asterodiscides, Astropecten, Asteropsis, Bothriaster, Celerina, Choriaster, Culcita, Echinaster, Euretaster, Fromia, Gomophia, Halityle, Leiaster, Leptasterias, Linckia, Luidia, Mithrodia, Nardoa, Nectria, Neoferdina, Nidorellia, Pentaceraster, Pharia, Phataria, Protoreaster, Thromidia, Tosia

Back to the main page with photos of echinoderms
Text about echinoderms
Shrimps living in echinoderms
INDEX Sea Stars
Zurück zur Hauptseite mit Fotos von Stachelhäutern
Informationen über Seesterne
Garnelen, welche auf Stachelhäuter leben
INDEX Seesterne

Feather Stars
Feather Stars and Sea Lilies - Haar- oder Federsterne: Comaster, Comanthina, Comatella, Oxycomanthus, Dichrometra, Lamprometra, Colobometra, Cenometra, Oligometra, Pontiometra, Himerometra, Zygometra, Reometra. Also animals living with featherstars (shwimps, crabs, squids, fish)
Haar- oder Federsterne

Starfish
Sea stars or starfish (Echinoderms like Valvatida, Comb Sea Star, Spinulosida, Forcipulatida) - Seesterne (Stachelhäuter wie Klappensterne, Walzensterne, Kammsterne, Stachelsterne, Zangensterne)
Seesterne

Brittle Stars
Serpent Stars (Echinoderms, Ophiurida) - Schlangensternen (Stachelhäuter). Species on this page: Ophiothela, Ophiothrix, Amphiura, Ophiomastix, Ophiarachna
Schlangensterne

Sea Urchins
sea urchins (Echinoderms) - Seeigel (Stachelhäuter) - Species on this page: Astropyga, Diadema, Echinothrix, Mespilia, Salmacis, Lytechinus, Asthenosoma, Toxopneustes, Maretia, Eurypatagus, Clypeaster, Eucidaris, Prionocidaris, Echinostrephus, Echinometra
Seeigel

Sea Cucumbers
Sea Cucumbers - Holothuroidea - Seewalzen: Species on this page: Synaptula, Opheodesoma, Euapta, Holothuria, Bohadschia, Stichopus, Stichopus, Thelenota, Pentacta, Pseudocolochirus, Neothyonidium
Seewalzen

Echinoderms - Echinodermata - Stachelhäuter

[Phylum - Echinoderms - Echinodermata - Stachelhäuter - Stamm] [Subphylum - Eleutherozoa - Unterstamm] [Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse]

Valvatida - Klappensterne

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Suborder - Granulosina - Unterordnung] [Family - Ophidiasteridae - Familie]

Ophidiasteridae

Celerina

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Hefferman's Starfish - Celerina heffernani - Heffermans Seestern

Fromia

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

 

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

 

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

 

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly F. elegans) - Indischer Seestern

Indian Sea Star - Fromia indica (formerly Fromia elegans) - Indischer Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Porous Sea Star - Fromia milleporella - Tausendpunkt Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Porous Sea Star - Fromia milleporella - Tausendpunkt Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Porous Sea Star - Fromia milleporella - Tausendpunkt Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Porous Sea Star - Fromia milleporella - Tausendpunkt Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Porous Sea Star - Fromia milleporella - Tausendpunkt Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Details Necklace Sea Star - Fromia monilis - Detail Perl-Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star with six arms - Fromia monilis - Sechsarmiger Perl-Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Necklace Sea Star - Fromia monilis - Perl-Seestern (Halsketten-Seestern)

Fromia nodosa is possibly a synonym of Fromia monilis - Fromia nodosa ist evt. ein Synonym von Fromia monilis

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Sea Star regrowing its arms - Fromia nodosa - die Arme dieses Seesterns sind regeneriert

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Sea Star - Fromia nodosa - Seestern

 

 

Pacific Sea Star - Fromia pacifica - Pazifischer Seestern

Pacific Sea Star - Fromia pacifica - Pazifischer Seestern

Pacific Sea Star - Fromia pacifica - Pazifischer Seestern

Pacific Sea Star - Fromia pacifica - Pazifischer Seestern

 

Gomophia

Spiny Sea Star - Gomophia egeria - Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeriae - Spitziger Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeria - Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeriae - Spitziger Seestern

 

Spiny Sea Star - Gomophia egeria - Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeriae - Spitziger Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeria - Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeriae - Spitziger Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeria - Seestern

Spiny Sea Star - Gomophia egeriae - Spitziger Seestern

 

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Bumpy Sea Star - Gomophia gomophia - Unebener Seestern

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Bumpy Sea Star - Gomophia gomophia - Unebener Seestern

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Bumpy Sea Star - Gomophia gomophia - Unebener Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

 

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

Egyptian Sea Star - Gomophia egyptiaca - Ägyptischer Seestern

 

 

Linckia

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

 

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

 

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

Blue Sea Star with forked arm - Linckia laevigata - Blauer Seestern mit verzweigtem Arm

 

Blue Sea Star - Linckia laevigata - Blauer Seestern

Blue Sea Star, creme colored variation - Linckia laevigata - Blauer Seestern, crèmefarbene Variation

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

 

Harlequin Shrimp - Hymenocera elegans - Harlekingarnele

Starfish with marks from the claws and pincers - Hymenocera elegans - Seestern mit Abdrücken von den Scheren

 

Harlequin Shrimp - Hymenocera elegans - Harlekingarnele

Harlequin Shrimp on Linckia laevigata - Hymenocera elegans - Harlekingarnele auf Linckia laevigata

Harlequin Shrimp - Hymenocera elegans - Harlekingarnele

Harlequin Shrimp on Linckia laevigata - Hymenocera elegans - Harlekingarnele auf Linckia laevigata

Harlequin Shrimp - Hymenocera elegans - Harlekingarnele

Harlequin Shrimp on Linckia laevigata - Hymenocera elegans - Harlekingarnele auf Linckia laevigata

Comet Sea Star (Multi-pore) - Linckia multifora - Kometenstern

Comet Sea Star (Multi-pore) - Linckia multifora - Kometenstern

 

Comet Sea Star (Multi-pore) - Linckia multifora - Kometenstern

Comet Sea Star (Multi-pore) regeneration - Linckia multiforaLinckia multiforaregeneriert sich

 

Comet Sea Star (Multi-pore) - Linckia multifora - Kometenstern

Comet Sea Star (Multi-pore) regeneration - Linckia multifora - Kometenstern regeneriert sich

Comet Sea Star (Multi-pore) - Linckia multifora - Kometenstern

Comet Sea Star (Multi-pore) regeneration - Linckia multifora - Kometenstern regeneriert sich

 

Leiaster

Starfish - Seestern

Velvety Sea Star - Leiaster speciosus - Samtiger Seestern

   

Starfish - Seestern

Starfish - Leiaster sp - Seestern

Starfish - Seestern

Starfish - Leiaster sp - Seestern

 

Nardoa

Starfish - Seestern

Pauciform Sea Star - Nardoa pauciforis - Seestern

Starfish - Seestern

Pauciform Sea Star - Nardoa pauciforis - Seestern

Starfish - Seestern

Pauciform Sea Star - Nardoa pauciforis - Seestern

Starfish - Seestern

Friant's Sea Star - Nardoa frianti - Friants Seestern

 

 

Starfish - Seestern

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Starfish - Seestern

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Starfish - Seestern

Warty Mesh Sea Star (Mottled Sea Star) - Nardoa tuberculata - Tuberkel Seestern

Neoferdina

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Cuming's Sea Star - Neoferdina cumingi - Cumings Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Unusual Sea Star - Neoferdina insolita - Ungewöhnlicher Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Unusual Sea Star - Neoferdina insolita - Ungewöhnlicher Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Unusual Sea Star - Neoferdina insolita - Ungewöhnlicher Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Unusual Sea Star - Neoferdina insolita - Ungewöhnlicher Seestern

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Unusual Sea Star - Neoferdina insolita - Ungewöhnlicher Seestern

 

Sea stars - Valvatida - Klappensterne (Seesterne)

Sea Star - Neoferdina sp2 - Seestern

   

Pharia

Sea Star - Seestern

Yellow Spotted starfish - Pharia pyramidata - Gelb-gefleckter Seestern
(Galapagos)

Sea Star - Seestern

Yellow Spotted starfish - Pharia pyramidata - Gelb-gefleckter Seestern
(Galapagos)

 

Phataria

Sea Star - Seestern

Tan Sea Star - Phataria unifascialis - Bräunlicher Seestern
(Galapagos)

   

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Suborder - Granulosina - Unterordnung] [Family - Archasteridae - Familie]

Archasteridae

Anthenea

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguineae - Kissenseestern

Cushion Sea Star - Anthenea conjunges - Kissenseestern

   

Archaster

Sand Sifting Sea Star - Kammseestern

INFO - Sand Sifting Sea Star - Archaster angulatus - Grabender Seestern (Sandseestern)

Sand Sifting Sea Star - Kammseestern

Sand Sifting Sea Star - Archaster angulatus - Grabender Seestern (Sandseestern)

Sand Sifting Sea Star - Kammseestern

mating Sand Sifting Sea Stars - Archaster angulatus - Paarende Grabender Seesterne

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Suborder - Granulosina - Unterordnung] [Family - Oreasteridae - Familie]

Oreasteridae

Bothriaster

Cushion Sea Star - Bothriaster primigenius - Kissenseestern

Cushion Sea Star - Bothriaster primigenius - Kissenseestern

   

Choriaster

Granulated Sea Star - Choriaster granulatus - Gekörnter Kissenstern

Granulated Sea Star - Choriaster granulatus - Gekörnter Kissenstern

Granulated Sea Star - Choriaster granulatus - Gekörnter Kissenstern

Granulated Sea Star - Choriaster granulatus - Gekörnter Kissenstern

Granulated Sea Star - Choriaster granulatus - Gekörnter Kissenstern

Granulated Sea Star - Choriaster granulatuss - Gekörnter Kissenstern

Culcita

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguineae - Kissenseestern

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguineae - Kissenseestern

 

cushion star - Kissenstern

INFO - Pin-cushion Sea Star (Bun Starfish) - Culcita novaguinea - Kissenseestern

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguineae - Kissenseestern

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguinea - Kissenseestern

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguineae - Kissenseestern

Pin-cushion Sea Star - Culcita novaguinea - Kissenseestern

cushion star - Kissenstern

Spiny Cushion Starfish - Culcita novaguinea - Walzen-Kissenseestern

 

Halityle

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

 

cushion star - Kissenstern

INFO - Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Spiny Cushion Starfish - Culcita schmideliana - Walzen-Kissenseestern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

 

 

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish underside - Halityle regulariss - Kissenseestern, Unterseite

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish underside - Halityle regularis - Kissenseestern, Unterseite

 

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish underside - Halityle regularis - Kissenseestern, Unterseite

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

cushion star - Kissenstern

Cushion Starfish - Halityle regularis - Kissenseestern

Nidorellia

Chocolate Chip Star - Nidorellia armata - Chocolate Chip Seestern

Chocolate Chip Star - Nidorellia armata - Chocolate Chip Seestern
(Galapagos)

Chocolate Chip Star - Nidorellia armata - Chocolate Chip Seestern

Chocolate Chip Star - Nidorellia armata - Chocolate Chip Seestern
(Galapagos)

 

Pentaceraster

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Honeycomb Sea Star - Pentaceraster alveolatus - Wabenmuster-Seestern

 

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Honeycomb Sea Star - Pentaceraster alveolatus - Wabenmuster-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Honeycomb Sea Star - Pentaceraster alveolatuss - Wabenmuster-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Honeycomb Sea Star - Pentaceraster alveolatus - Wabenmuster-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Honeycomb Sea Star - Pentaceraster alveolatuss - Wabenmuster-Seestern

Scorpionfish on Cushion Sea Star - Pentaceraster alveolatus - Skorpionfisch auf Kissenstern

Panamic Cushion Sea Star (Cuming's Sea Star) - Pentaceraster cumingi - Panama Kissenstern

Panamic Cushion Sea Star (Cuming's Sea Star) - Pentaceraster cumingi - Panama Kissenstern
(Galapagos)

Panamic Cushion Sea Star (Cuming's Sea Star) - Pentaceraster cumingi - Panama Kissenstern

Panamic Cushion Sea Star (Cuming's Sea Star) - Pentaceraster cumingi - Panama Kissenstern
(Galapagos)

 

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

Red Tubercled Sea Star - Pentaceraster tuberculatus - Noppen-Seestern

 

Protoreaster

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

 

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

 

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

 

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

 

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern)

Horned Sea Star ready to release sperms - Protoreaster nodosus - Knotiger Walzenstern (Hörnerseestern), bereit, um Spermien zu entlassen

   

Nectria

Biscuit Starfish - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Nectria sp - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Nectria sp - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Nectria sp - Plätzchen-Seestern

Tosia

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

 

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

 

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps carrying a small starfish - Hymenocera elegans and Tosia cf australis - Harlekingarnelen schleppt einen kleinen Seestern

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish and Harlequin Shrimp - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern und Harlequin Garnele

Biscuit Starfish - Tosia cf australis - Plätzchen-Seestern

Biscuit Starfish - Tosia sp1 - Plätzchen-Seestern

   
[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Family - Asterodiscididae - Familie]

Asterodiscididae

Asterodiscides

 

Firebrick Sea Star - Asterodiscides truncatus - Seestern

Firebrick Sea Star - Asterodiscides truncatus - Seestern

 

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Family - Mithrodidae - Familie]

Mithrodidae

Mithrodia

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern
(Galapagos)

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern
(Galapagos)

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern

Bradley's Starfish (Pointed sea star) - Mithrodia bradleyi - Bradleys Nagel-Seestern

Nail Starfish - Mithrodia clavigera - Nagel-Seestern

Nail Starfish - Mithrodia clavigera - Nagel-Seestern

Nail Starfish - Mithrodia clavigera - Nagel-Seestern

Nail Starfish - Mithrodia clavigera - Nagel-Seestern

 

Thromidia

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

Catala's Sea Star - Thromidia catalai - Catalas Seestern

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Valvatida - Ordnung] [Family - Asteropseidae - Familie]

Asteropseidae

Asteropsis

Sheriff-Badge Sea Star - Asteropsis carinifera - Seestern

Sheriff-Badge Sea Star - Asteropsis carinifera - Seestern

 

Sea Star - Asteropsis sp - Seestern

Sea Star - Asteropsis sp - Seestern

Comb Sea Star - Paxillosida - Kammsterne

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Paxillosida - Ordnung] [Family - Astropectinidae - Familie]

Astropectinidae

Astropecten

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

Comb Sea Star - Astropecten andersoni - Kammseestern

   

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

Comb Sea Star ready to release sperm - Astropecten polyacanthus - Kammseestern, bereit, um Spermien zu entlassen

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

Comb Sea Star - Astropecten polyacanthus - Kammseestern

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Paxillosida - Ordnung] [Family - Luidiidae - Familie]

Luidiidae

Luidia

Comb Sea Star - Paxillosida - Kammsterne

Seven-armed Sand Star crawling away - Luidia savignyi - Sieben-Arm Kammseestern kriecht weg

 

Comb Sea Star - Paxillosida - Kammsterne

Seven-armed Sand Star - Luidia savignyi - Sieben-Arm Kammseestern

Comb Sea Star - Paxillosida - Kammsterne

Eight-armed Sand Star hidden in the sand - Luidia savignyi - Sieben-Arm Kammseestern im Sand vergraben

Comb Sea Star - Paxillosida - Kammsterne

Seven-armed Sand Star - Luidia savignyi - Sieben-Arm Kammseestern

   

Spinulosida - Stachelsterne

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Spinulosida - Ordnung] [Family - Acanthasteridae - Familie]

Acanthasteridae

Acanthaster

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

 

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

 

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish eating coral polyps - Acanthaster planci- Dornenkronen Seestern frisst Korallenpolypen

 

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Spinulosida - Stachelsterne

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Dornenkronen Seestern

Damage of corals by Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Durch Dornenkronen Seestern beschädigte Korallen

 

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Spinulosida - Ordnung] [Family - Pterasteridae - Familie]

Pterasteridae

Euretaster

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

 

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

 

Nail Starfish - Mithrodia clavigera - Nagel-Seestern

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern
Oman

 

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

notice the unusual membrane on the surface of the starfish

Striking Sea Star - Euretaster insignis - Seestern

notice the unusual membrane on the surface of the starfish

 

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Spinulosida - Ordnung] [Family - Echinasteridae - Familie]

Echinasteridae

Echinaster

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

 

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

 

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

 

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

 

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

Thick-skinned Sea Star - Echinaster callosus - Beulen Seestern

 

 

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

 

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

 

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star with 9 arms - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern mit 9 Armen

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

 

Forcipulatida - Zangensterne

[Class - Sea Stars - Asteroidea - Seesterne - Klasse] [Order - Forcipulatida - Ordnung] [Family - Asteriidae - Familie]

Asteriidae

Leptasterias

 

Forcipulatida - Zangensterne

Sea Star - Leptasterias sp - Seestern

 

Platyasterida - Flachsterne

no photos - keine Fotos

Animals living on sea stars - Tiere, die auf Seesternen leben

INFO - Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

 

Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

 

Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

 

Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

 

Starfish Shrimp - Periclimenes soror - Seestern Garnele

Two Starfish Shrimps - Periclimenes soror - Zwei Seestern Garnelen

 

Starfish Shrimp on Crown of Thorns - Periclimenes soror - Seestern Garnele auf Dornenkrone

 

Commensal Shrimps - Periclimenes - Partnergarnelen

INFO - Rounded Sea Star Shrimp on Cushion Star- Zenopontonia noverca - Runde Seestern Garnele auf Kissenseestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlekin shrimp - Hymenocera elegans - Harlekin Garnele

 

INFO - Harlequin Shrimps - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

Harlequin Shrimps eating a starfish - Hymenocera elegans - Harlekingarnelen fressen einen Seestern

 

A half eaten Blue Sea Star - Linckia laevigata - Angefressener Blauer Seestern

Thyca crystallina on starfish (Linckia laevigata)

Cristalline Sea Star Snail - Thyca crystallina on starfish (Linckia laevigata)

 

Thyca crystallina on starfish (Linckia laevigata)

Cristalline Sea Star Snail - Thyca crystallina on starfish (Linckia laevigata)

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

 

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

 

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seester

INFO - Comb Jelly on Starfish - Coeloplana astericola - Rippenquallen auf Seestern

Special photos - Spezielle Fotos

Blue Sea Star - Linckia laevigata - blauer Seestern

 

Luzon Sea Star - Echinaster luzonicus - Luzon Seestern

Ambulacral of the Crown-of-thorns Starfish - Acanthaster planci - Ambulakralfüsschen des Dornenkronen Seesterns

Starfish with extra arm - Seestern mit zusätzlichem Arm

 

 

Regeneration of an arm - Regeneration eines Armes


Tunicates
Tunicates, Ascidians or Sea Squirts - Seescheiden, Manteltiere: Clavelina, Eudistoma, Pycnoclavella, Nephteis, Oxycorynia, Sycozoa, Didemnum, Atriolum, Leptoclinides, Pseudodistoma, Perophora, Rhopalaea, Phallusia, Polycarpa, Botrylloides, Botryllus
Seescheiden

More Photos

Over 6500 photos of Invertebrates
Help with identification

 

Mehr Fotos

Über 6500 Fotos von Wirbellosen
Help with identification

Marine Plants
Marine Plants (Green Algae, Red Algae, Dinoflagellates, Zooxanthelles, seagrass, mangroves)  - Marine Pflanzen (Grünalgen, Rotalgen, Seegras, Zooxanthellen, Dinoflagellaten, Mangroven)

Marine Pflanzen

Feather Stars
Feather Stars and Sea Lilies - Haar- oder Federsterne: Comaster, Comanthina, Comatella, Oxycomanthus, Dichrometra, Lamprometra, Colobometra, Cenometra, Oligometra, Pontiometra, Himerometra, Zygometra, Reometra. Also animals living with featherstars (shwimps, crabs, squids, fish)
Haar- oder Federsterne

Starfish
Sea stars or starfish (Echinoderms like Valvatida, Comb Sea Star, Spinulosida, Forcipulatida) - Seesterne (Stachelhäuter wie Klappensterne, Walzensterne, Kammsterne, Stachelsterne, Zangensterne)
Seesterne

Brittle Stars
Serpent Stars (Echinoderms, Ophiurida) - Schlangensternen (Stachelhäuter). Species on this page: Ophiothela, Ophiothrix, Amphiura, Ophiomastix, Ophiarachna
Schlangensterne

Sea Urchins
sea urchins (Echinoderms) - Seeigel (Stachelhäuter) - Species on this page: Astropyga, Diadema, Echinothrix, Mespilia, Salmacis, Lytechinus, Asthenosoma, Toxopneustes, Maretia, Eurypatagus, Clypeaster, Eucidaris, Prionocidaris, Echinostrephus, Echinometra
Seeigel

Sea Cucumbers
Sea Cucumbers - Holothuroidea - Seewalzen: Species on this page: Synaptula, Opheodesoma, Euapta, Holothuria, Bohadschia, Stichopus, Stichopus, Thelenota, Pentacta, Pseudocolochirus, Neothyonidium
Seewalzen

Chromodoris
Nudibranchs Chromodorids (Chromodorididae) - Nacktschnecken wie Prachtsternschnecken
Chromodoris

Chromodorididae
Nudibranchs Chromodorids (Chromodorididae) - Nacktschnecken. Species: Ardeadoris - Cadlinella - Diversidoris - Doriprismatica - Durvilleodoris - Glossodoris - Mexichromis - Noumea - Pectenodoris - Risbecia - Thorunna - Verconia
Chromodorididae

Ceratosoma
Nudibranchs Chromodorids - Nacktschnecken wie Prachtsternschnecken. Species: Ceratosoma, Miamira
Ceratosoma
Hypselodoris
Hypselodoris: Nudibranchs Chromodorids (Chromodorididae) - Meeresschnecken wie Prachtsternschnecken
Hypselodoris

Dorididae
Nudibranchs dorids (Dorididae) - Sternschnecken (Nacktschnecken). Species: Aldisa, Aphelodoris, Atagema, Diaphorodoris, Doris, Hexabranchus
Dorididae

Aegiretidae
Harlequin nudibranchs (Dorids) - Doridina - Sternschnecken: Aegiridae: Aegires, Dendrodoris, Goniodoridella, Goniodoris, Gymnodoris, Notodoris, Okenia, Sclerodoris, Trapania
Aegiretidae

Dendrodorididae
Harlequin nudibranchs (Dorids) - Doridina - Sternschnecken: Dendrodorididae: Dendrodoris
Dendrodorididae
Discodorididae
Nudibranchs dorids (Dorididae) - Sternschnecken (Nacktschnecken). Species: Asteronotus, Atagema, Discodoris, Halgerda, Jorunna, Platydoris, Taringa, Aldisa, Rostanga, Aphelodoris
Discodorididae

Goniodorididae
Harlequin nudibranchs (Dorids) - Doridina - Sternschnecken: Goniodorididae: Trapania
Goniodorididae

Gymnodorididae
Harlequin nudibranchs (Dorids) - Doridina - Sternschnecken - Gymnodorididae: Gymnodoris
Gymnodorididae
Hexabranchidae
Nudibranchs dorids (Dorididae) - Sternschnecken (Nacktschnecken). Species: Hexabranchus
Hexabranchidae
Kentrodorididae
Nudibranchs dorids (Dorididae) - Sternschnecken (Nacktschnecken). Species: Hexabranchus
Kentrodorididae
Phyllidiidae
Nudibranchs (Phyllidiids - Phyllidiidae) - Nacktschnecken (Warzenschnecken). Species: Phyllidiella, Phyllidia, Phyllidiopsis, Reticulidia
Phyllidiidae
Polyceridae
Nudibranchs Phanerobranch Dorids - Polyceridae - Neonsternschnecken (Nacktschnecken). Species: Nembrotha, Roboastra, Tambja, Thecacera
Polyceridae
Arminina
Arminaceans (Arminina) - Furchenschnecken. Species: Armina, Dermatobranchus, Janolus
Arminina
Aeolidiidae
Nudibranchs - Nacktschnecken. Suborder Aeolidina (Aeolids - Fadenschnecken): Families Abronicidae - Aeolidiidae - Eubranchidae - Tergipedidae. Species: Abronica, Baeolidia, Bulbaeolidia, Cerberilla, Cuthona, Eubranchus, Phestilla, Tenellia, Trinchesia
Aeolidiidae
Facelinidae
Nudibranchs - Nacktschnecken. Suborder Aeolidina (Aeolids - Fadenschnecken): Families Abronicidae - Aeolidiidae - Eubranchidae - Tergipedidae. Species: Abronica, Baeolidia, Bulbaeolidia, Cerberilla, Cuthona, Eubranchus, Phestilla, Tenellia, Trinchesia
Facelinidae
Flabellinidae
Nudibranchs - Nacktschnecken. Suborder Aeolidina (Aeolids - Fadenschnecken): Families Abronicidae - Aeolidiidae - Eubranchidae - Tergipedidae. Species: Abronica, Baeolidia, Bulbaeolidia, Cerberilla, Cuthona, Eubranchus, Phestilla, Tenellia, Trinchesia
Flabellinidae
Dendronotoidea
Dendronotids (Dendronotina) - Baumschnecken. Species: Marionia, Marionopsis, Tritoniopsis, Doto, Scyllaea, Melibe, Armina, Dermatobranchus, Janolus
Dendronotoidea
Bivalves
Bivalves, Muscheln
Muscheln
Anaspidea
Sea Hares - Seehasen: Aplysia, Syphonota, Bursatella, Dolabella, Notarchus, Petalifera
Anaspidea

Cephalaspidea
Headshield slugs - Kopfschildschnecken: Chelidonura, Philinopsis, Siphopteron
Cephalaspidea

Pleurobranchoidea
Side-gilled Slugs - Flankenkiemer: Berthella, Pleurobranchaea, Pleurobranchus, Umbraculum
Pleurobranchoidea
Sacoglossa
Sap sucking slugs - Saftsauger: Plakobranchus, Elysia, Thuridilla
Sacoglossa
Tusk Shells
Tusk Shells - Kahnfüsser: Fustiaria, Dentalium
Kahnfüsser
Octopus

Oktopus, Tintenfische

Sepia, Cuttlefish
Sepia (cuttlefish). Species on this page: Metasepia, Sepia, Euprymna, Ideosepius, Nautilus
Sepias

Sea Shells
Snails: Worm-shells, Scorpion conchs, Cowries, Lamellarids, Helmet shells, Tun-shells, Wentletraps, Murex shells, Volutes, Conus shells / Vorderkiemenschnecken / Gehäuseschnecken, Kaurischnecken, Porzellanschnecken, Wurmschnecken, Blättchenschnecken, Boothaken, Flügelschnecken, Sturmhauben, Wendeltreppen, Stachelschnecken, Kegelschnecken, Walzenschnecken
Meeresschnecken

Neogastropoda Shells
Snails: Neogastropods - Neogastropoda - Neuschnecken
Neuschnecken

Chitons
Chitons - Käferschnecken
Käferschnecken

Shrimps and Prawns
Shrimps and Prawns - Garnelen / Penaeidae - Alpheidae - Stenopdidae - Hippolytidae - Hymenoceridae - Gnathophyllidae - Rhynchocinetidae
Garnelen

Palaemonid Shrimps
Commensal Shrimps - Partnergarnelen / Palaemonidae - Alpheidae Species on this page: Periclimenes, Dasycaris, Hamodactylus, Pontonides, Pontonides, Vir, Apopontonia, Stegopontonia, Palaemon, Leander, Urocaridella
Felsen- und Partnergarnelen

Shrimps on Echinoderms
Commensal Shrimps - Partnergarnelen / Palaemonidae - Alpheidae Species on this page: Periclimenes, Dasycaris, Hamodactylus, Pontonides, Pontonides, Vir, Apopontonia, Stegopontonia, Palaemon, Leander, Urocaridella
Garnelen auf Stachelhäuter

Crabs
Hermit Crabs - Coral Hermit Crabs - Squat Lobsters - Porcelain Crabs / Einsiedlerkrebse - Korallen Einsiedlerkrebse - Springkrebse - Porzellankrebse. Species on this page: Panulirus, Scyllarides, Parribacus, Scyllarus, Dardanus, Paguristes, Paguritta, Allogalathea, Lauriea, Galathea, Lissoporcellana, Neopetrolisthes, Porcellanella
Mittelkrebse

True Crabs
True Crabs (Brachyura) like Sponge Crabs - Box Crabs - Coral Crabs - Pebble crabs - Urchin Crabs - Frog Crabs - Elbow Crabs - Dorippids - Swimmer Crabs - Grapsid Shore Crabs - False Spider Crabs - Echte Krabben wie Schwammkrabben - Schamkrabben - Korallenkrabben - Rundkrabben - Kugelkrabben - Seeigelkrabben - Spannerkrabben - Ellbogenkrabben - Dorippide - Schwimmkrabben - Felsenkrabben - Falsche Spinnenkrabben
Echte Krabben

Spider Crabs,
Spider Crabs - Majidae - Spinnenkrabben. Species on this page: Achaeus, Hoplophrys, Camposcia, Cyclocoeloma, Huenia, Schizophrys, Xenocarcinus
Spinnenkrabben

Mantis shrimps
Mantis shrimps - Heuschreckenkrebsen: Gonodactylinus, Odontodactylus, Pseudosquilla, Lysiosquilla
Heuschreckenkrebse

Lobsters
Lobsters - Slipper lobsters / Langusten - Bärenkrebse
Langustenartige

Isopods, Copepods, Barnacles
Isopods, Copepods, Barnacles, Amphipods, Sea Spiders, Horseshoe Crabs - Asseln, Ruderfusskrebschen, Rankenfüsser, Flohkrebse, Asselspinnen, Pfeilschwanzkrebse
Asseln, Ruderfussk.

Bryozoans
Bryozoanas - Moostierchen. Species on this page: Triphyllozoon, Iodictyum, Scrupocellaria
Moostierchen

Octocorals
Octocorals (Stoloniferans, soft corals, sea fans, gorgonians, sea pens, Blue Corals) - Achtstrahlige Korallen (Röhrenkorallen, Weichkorallen, Hornkoralllen, Seefedern, Fächerkorallen, Gorgonien, Blaue Korallen)
Achtstrahlige Korallen

Hexacorals
Zoanthids and Corallimorphians - Krusten- und Scheibenanemonen: Parazoanthus, Amplexidiscus, Discosoma, Pseudocorynactis, Cyclocoeloma
Hexakorallen

Sea Anemones
Sea Anemones (Hexacorallia - Actiniaria) - Seeanemonen: Heteractis, Stichodactyla, Entacmaea, Bunodactis, Condylactis, Dofleinia, Actinodendron, Actinostephanus, Phyllodiscus, Alicia, Triactis, Calliactis, Amphianthus, Nemanthus, Thalassianthus, Heterodactyla, Cryptodendrum, Boloceroides
Seeanemonen

Hard Corals
Stony Corals - Steinkorallen. Species on this page: Pocillopora, Acropora, Montipora, Astreopora, Favia, Diploastrea, Caulastrea, Platygyra, Cyarina, Symphyllia, Lobophyllia, Pectinia, Galaxea, Fungia, Polyphyllia, Heliofungia, Trachyphyllia, Coscinarea, Coscinarea, Goniopora, Alveopora, Pachyseris, Leptoseris, Euphyllia, Plerogyra, Javania, Balanophyllia, Heteropsammia, Dendrophyllia, Tubastrea, Tubinaria
Steinkorallen

Black Corals
Black Corals - Schwarze Korallen. Species on this page: Antipathes, Cirrhipathes, Stichopathes
Schwarze Korallen

Tube Anemones
Tube Anemones - Zylinderrosen. Species on this page: Cerianthus
Zylinderrosen

Sea Pens
Sea Pens (Pennatulacea) - Seefedern
Seefedern

Jellyfish
Jellyfish - Quallen. Species on this page: Cassiopea, Mastigias, Lobonema, Netrostoma, Nausithoe, Pelagia, Cyanea
Quallen

Hydroids
Hydroids - Hydrozoen. Species on this page: Plumularia, Macrorhynchia, Aglaophenia, Aglaophenia, Tubularia, Millepora, Stylaster, Distichopora, Pennaria, Halocordyle, Eudendrium, Anthomedusae, Leptomedusae
Hydrozoen

Comb-Jellies
Comb-Jellies - Rippenquallen. Coeloplana
Rippenquallen

Flatworms
Flatworms (Plathelminthes) - Strudelwürmer / Plattwürmer : Acanthozoon, Maiazoon, Phrikoceros, Pseudobiceros, Pseudoceros, Thysanozoon, Callioplana, Eurylepta
Strudelwürmer / Plattwürmer

Segmented worms
Segmented worms (Annelida) - Ringelwürmer: Protula, Bispira, Filograna, Filogranella, Spirobranchus, Sabellastarte, Sabella, Eupolymnia, Gastrolepidia, Chloeia, Oxycera,
Ringelwürmer

Various Worms
Phoronids (Phoronida) - Hufeisenwürmer
Versch. Würmer

Sponges
Sponges (Siliceous Sponges, Calcerous Sponges) - Schwämme (Kalkschwämme, Gemeine Schwämme)
Schwämme

Forams
Forams (Foraminiferida) - Wurzelfüsser Foraminifera
Wurzelfüsser

I identified each animal to my best knowledge, but mistakes are possible. Please write to me, if you have any questions. Latin names according to WoRMS (World Register of Marine Species) and ITIS (Integrated Taxonomic Information System). For an example of the Taxonomic Hierarchy look at the frogfish.

Ich habe alle Tiere nach meinem besten Wissen identifiziert, Fehler sind jedoch möglich. Bitte schreibe mir, falls Du Fragen hast. Lateinische Bezeichnungen nach WoRMS (World Register of Marine Species) und ITIS (Integrated Taxonomic Information System). Siehe auch Systematik im Pflanzen- und Tierreich.


. Copyright Teresa Zubi